UPPDRAGSVILLKOR VARUMÄRKESOMBUDET AB

Dessa villkor (”Uppdragsvillkor”) gäller för samtliga tjänster som VAMO VARUMÄRKESOMBUDET AB, org. nr. 556878-3012 (”Varumärkesombudet”), tillhandahåller sina kunder (”Kunden”). När Kunden anlitar Varumärkesombudet anses Kunden ha accepterat dessa Uppdragsvillkor som utgör en integrerad del av parternas avtal (”Avtalet”). Varumärkesombudet och Kunden är nedan var för sig benämnda ”Part” samt gemensamt ”Parterna”.

1 UPPDRAGET
1.1 Omfattningen av uppdraget (”Uppdraget”) skall skriftligen överenskommas mellan Parterna i början av Uppdraget, t.ex. via e-post. På Kundens begäran skall Varumärkesombudet tillhandahålla en skriftlig uppdragsbekräftelse.
1.2 Varumärkesombudets beskrivning av Uppdraget och dess omfattning benämns hädanefter ”Uppdragsbeskrivningen”.
1.3 Hänvisar Kunden till avvikande villkor i sin order eller i annan dokumentation, skall dessa inte äga tillämpning.
1.4 Parternas Avtal innefattar Uppdragsbeskrivningen och dessa Uppdragsvillkor. Uppdragsbeskrivningen äger företräde framför dessa Uppdragsvillkor om och i den mån de är oförenliga med varandra.

2 VARUMÄRKESOMBUDETS ÅTAGANDEN
2.1 Varumärkesombudet skall svara för att Uppdraget genomförs i enlighet med vad som anges i Avtalet och med iakttagande av god sedvänja i branschen.
2.2 Varumärkesombudet skall ha rätt att, såvida inte annat särskilt överenskommits mellan Parterna, vidta de åtgärder som Varumärkesombudet anser nödvändiga eller önskvärda för att utföra Uppdraget. Exempelvis skall Varumärkesombudet ha rätt att för Kundens räkning anlita andra rådgivare och fackmän och även på annat sätt ådra Kunden skäliga kostnader inom ramen för Uppdraget. Om Varumärkesombudet anlitar andra rådgivare och fackmän kan Varumärkesombudet begära att Kunden kontrakterar dem direkt och därigenom påtar sig ett direkt betalningsansvar för deras arvoden och kostnader.
2.3 För de fall som Varumärkesombudet uttalar sig om andra jurisdiktioner utgör det inte juridisk rådgivning. Uttalanden om andra jurisdiktioner är baserade på vår allmänna erfarenhet. För de fall det finns behov av juridisk rådgivning från andra jurisdiktioner kan Varumärkesombudet hjälpa till med att inhämta sådan expertis men ansvarar inte för dessa råd.

3 KUNDENS ÅTAGANDEN
3.1 Kunden skall svara för att betala ersättning till Varumärkesombudet i enlighet med vad som anges i Avtalet.
3.2 Kunden skall lämna korrekta uppgifter för att Varumärkesombudet skall kunna utföra Uppdraget i enlighet med Avtalet, inklusive men inte begränsat till relevanta uppgifter och fakta om Kundens verksamhet och eventuella expansionsplaner av betydelse för Uppdraget. Kunden garanterar att Kunden har rätt att ingå Avtalet och har rätt att fullfölja det i enlighet med dess lydelse.
3.3 Kunden skall granska mottagna handlingar och meddela sådana beslut som Varumärkesombudet rimligen begär samt i övrigt genomföra överenskomna åtgärder så att Varumärkesombudet har möjlighet att följa överenskomna tidplaner och i övrigt agera i rätt tid gentemot t.ex. myndigheter.

4 MARKNADSPLATSEN FÖR VARUMÄRKEN
4.1 För det fall Kunden använder tjänsten Marknadsplatsen för Varumärken i egenskap av säljare garanterar Kunden att varumärket i fråga (”Varumärket”) tillhör Kunden med full och oinskränkt äganderätt, att det inte är belastat med licenser, panträtt eller annan rätt som tillkommer tredje man och att ingen tredje man gör gällande att sådan rättighet föreligger. Kunden garanterar vidare att Kunden har rätt att saluföra och överlåta detsamma. Så länge Varumärket erbjuds på Marknadsplatsen för Varumärken har Varumärkesombudet ensamrätt att förmedla Varumärket. Kommer överlåtelse till stånd åtar sig Kunden att i egenskap av säljare underteckna de bekräftelsedokument som erfordras för att den nya ägaren skall kunna registrera sig som innehavare av Varumärket.
4.2 Använder Kunden tjänsten Marknadsplats för Varumärken i egenskap av köpare innebär användandet att Kunden också ger Varumärkesombudet i uppdrag att registrera Kunden som innehavare av Varumärket hos aktuellt registreringsorgan, i enlighet med Varumärkesombudets vid var tidpunkt gällande arvode / taxa för sådan registrering.
4.3 Varumärkesombudet kan om särskilt Uppdrag träffas därom biträda Kunden vid överlåtelsen/förvärvet av Varumärket, dvs vid genomförandet av äganderättsövergången av Varumärket. Har Varumärkesombudet inte anlitats särskilt för genomförandet av äganderättsövergången garanterar Kunden att Varumärket förvärvats på ett korrekt sätt och att den överlåtelsebekräftelse som skall undertecknas och tillhandahållas registreringsmyndigheten är i alla delar korrekt. Det ankommer annars inte på Varumärkesombudet att verifiera att överlåtelsen som sådan är korrekt genomförd.

5 PRISER OCH BETALNINGSVILLKOR
5.1 För Uppdragets utförande skall Kunden betala ersättning i enlighet med vad som framgår av Avtalet eller om pris inte särskilt avtalats i enlighet med Varumärkesombudets vid var tid gällande prislista och arvodesnivåer.
5.2 (a) För arbete på löpande räkning debiteras nedlagd tid i ärendet enligt gällande timtaxa (som för närvarande uppgår till 1 800 kr exkl. moms).
5.2 (b) Fast pris för nedlagt arbete gäller mestadels för allt typ av rapportering av inkomna skrivelser (t.ex. förelägganden, ansökan om invändning, datum i invändningsärenden och dylikt) men även för annat uppskattat arbete när det är särskilt avtalat. Fast pris för rapportering är som regel 1 800 kr, om inget annat anges.
5.2 (c) För det fall arbetet med en ansökan avbryts under pågående handläggning av ärendet, debiteras arvodet för ansökans första klass.
5.3 Samtliga priser och avgifter är angivna i SEK exklusive moms och andra, efter det att arbetet med Uppdraget påbörjats, fastställda tillkommande skatter.
5.4 Varumärkesombudet kan komma att begära förskott på arvode och kostnader. Belopp som betalats i förskott kommer då att användas för att reglera framtida fakturor. Det totala beloppet för utförda tjänster och kostnader kan bli högre eller lägre än förskottsbeloppet.
5.5 Kunden skall utge ersättning till Varumärkesombudet mot faktura. Fakturering skall ske månadsvis i efterskott. Betalning skall erläggas senast 10 dagar (om inte annat särskilt överenskommits) efter fakturans utställningsdatum. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen till dess att betalningen är mottagen.
5.6 Varumärkesombudet skall ha rätt till ersättning för utlägg och kostnader i samband med Uppdraget. Det kan exempelvis gälla registreringsavgifter, undersökningskostnader, kostnader för andra rådgivare och fackmän, bud- och resekostnader, kostnader för inhyrd personal, kopiering, fax och telefon.
5.7 Om det är möjligt kan Varumärkesombudet inför ett Uppdrag på Kundens begäran göra en uppskattning av vad arvodet kan komma att uppgå till och även löpande hålla Kunden underrättad om det upparbetade arvodet så länge Uppdraget fortgår. Parterna är överens om att en uppskattning är baserad på den information som Varumärkesombudet har tillgång till vid tidpunkten för uppskattningen och är inte någon offert om fast pris.
5.8 För det fall Kunden väljer att delbetala ansökningskostnaden gäller villkoren enligt den delbetalningsplan som valts, vilket faktureras månadsvis. Villkoren för delbetalning gäller endast så länge som den plan som avtalats om vid uppdragets ingående och som framgår av att månadsfakturan följs. Varumärkesombudet förbehåller sig rätten att säga upp avtalet till förtida och omedelbar betalning av den återstående krediten, för det fall kunden är mer än 14 dagar i dröjsmål med betalning av en månadsfaktura.

6 UPPSÄGNING/AVBESTÄLLNING
Kunden kan när som helst säga upp Avtalet/avbeställa de delar av Uppdraget som inte har utförts. Vid sådan avbeställning skall Varumärkesombudet ha rätt till ersättning för utfört arbete och nedlagda kostnader. Uppdrag som ingåtts på fast räkning kan inte sägas upp till förtida upphörande med mindre än att full ersättning skall utgå.

7 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till de arbetsresultat Varumärkesombudet genererar i ett Uppdrag tillhör Varumärkesombudet men Kunden har rätt att använda resultaten för de ändamål för vilka de tagits fram. Om inte annat särskilt avtalats, får dokument eller annat arbetsresultat som genererats av Varumärkesombudet inte ges allmän spridning eller användas för marknadsföringsändamål.

8 ANSVAR OCH ANSVARSBEGRÄNSNING
8.1 Varumärkesombudet ansvarar med nedan angivna begränsningar för skada som uppstår på grund av Varumärkesombudets försumlighet vid utförandet av sina åtaganden enligt Avtalet.
8.2 Varumärkesombudets tjänster anpassas efter förhållandena i det enskilda Uppdraget, de uppgifter och fakta som presenteras av Kunden samt erhållna instruktioner. Kunden kan därför inte förlita sig på ett visst råd i samband med någon annan angelägenhet eller använda det för annat ändamål än det för vilket det lämnades. Parterna är överens om att Varumärkesombudets rådgivning är baserad på den information som Varumärkesombudet har tillgång till vid tidpunkten för rådgivningen och att Varumärkesombudet inte ansvarar för skada till följd av att Kunden lämnat ofullständiga eller felaktiga uppgifter eller instruktioner.
8.3 Andra rådgivare och fackmän skall anses vara oberoende av Varumärkesombudet (oavsett om de anlitats direkt av Varumärkesombudet eller om de kontrakterats av Kunden). Varumärkesombudet skall inte ansvara för andra rådgivare och fackmän, varken för valet av dem eller för de råd och andra tjänster de tillhandahåller Kunden. Detta gäller oavsett om de rapporterar direkt till Varumärkesombudet eller till Kunden.
8.4 För Varumärkesombudets tjänster utfästs inga garantier, t.ex. att en förundersökning kommer att leda till att ett varumärke kommer att accepteras vid en registrering, att ett varumärke kommer att godkännas för registrering av ansvarig myndighet (med eller utan gjord förundersökning) eller att tvist kommer att vinnas baserat på utförd undersökningsrapport.
8.5 Varumärkesombudet ansvarar inte för skada som uppkommer genom att Kunden använt arbetsresultat eller råd i något annat sammanhang eller för något annat ändamål än för vilket det gavs eller för skada som drabbar tredje man genom att Kunden använder Varumärkesombudets arbetsresultat eller råd.
8.6 Varumärkesombudets skadeståndsansvar skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, vara begränsat till beräknad ersättning för aktuellt Uppdrag. I alla händelser är Varumärkesombudets ansvar begränsat till ett belopp om 1 MSEK per skadetillfälle och år.
8.7 Varumärkesombudet ansvarar inte, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, i något fall för utebliven vinst, utebliven eller felaktig produktion, förlorad goodwill eller annan indirekt skada eller förlust inklusive andra Partens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man eller för förlust av information.

8.8 Kunden ansvarar för att Varumärkesombudet vid varje tidpunkt har tillgång till aktuella kontaktuppgifter och ansvarar för att Varumärkesombudet kan komma i kontakt med Kunden.

9 REKLAMATION
9.1 Om Kunden av något skäl är missnöjd med Varumärkesombudets tjänster och vill framställa klagomål, skall detta ske så snart Kunden fått kännedom om de omständigheter som ligger till grund för kravet för att kravet skall få göras gällande.
9.2 Krav får inte framställas senare än 6 månader efter det senare av (i) dagen för Varumärkesombudets sista faktura avseende det Uppdrag, till vilket kravet hänför sig och (ii) dagen då de omständigheter som ligger till grund för kravet blev kända eller kunde ha blivit kända för Kunden om rimliga efterforskningar genomförts.

10 SEKRETESS
Vardera Parten förbinder sig att inte utan den andra Partens godkännande till tredje man under Uppdragets utförande samt under en tid av tre (3) år därefter utlämna sådana uppgifter om den andra Partens verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemlighet eller uppgift som enligt lag omfattas av sekretesskyldighet. Som affärs- eller yrkeshemlighet skall alltid betraktas information som Part har angivit vara konfidentiell. Sekretesskyldigheten gäller inte sådan information som Part kan visa blivit känd för denne på annat sätt än genom Avtalet eller som är allmänt känd. Sekretesskyldigheten gäller inte heller när Part är skyldig att enligt lag lämna ut uppgifter. Är Part skyldig att enligt lag lämna ut uppgifter skall innan sådant utlämnande sker, den andra Parten informeras därom.

11 FORCE MAJEURE
Om Part förhindras fullgöra sina åtaganden enligt detta Avtal på grund av omständighet som Part inte kunnat råda över såsom blixtnedslag, eldsvåda, myndighetsingripanden, krig, terroristattacker, krigshandlingar, arbetskonflikt, blockader, större olyckor, valutarestriktioner samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständigheter som här angivits, skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från skadeståndsskyldighet och andra eventuella påföljder.

12 ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG
12.1 Eventuella ändringar och/eller tillägg till Avtalet skall, för att vara bindande, avfattas skriftligen och vara undertecknade av behöriga ställföreträdare för båda Parter.
12.2 Dessa Uppdragsvillkor kan från tid till annan komma att ändras av Varumärkesombudet. Den gällande versionen finns alltid publicerad på Varumärkesombudets webbplats www.varumarkesombudet.se. Förändringar gäller endast i förhållande till Uppdrag som påbörjas efter det att den förändrade versionen lagts ut på webbplatsen.

13 BESTÄMMELSES OGILTIGHET
Skulle någon bestämmelse i Avtalet eller del därav befinnas ogiltig, skall detta inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt utan skall, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar Parts prestation eller utbyte av Avtalet, skälig jämkning ske.

14 TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING
14.1 Svensk materiell rätt skall gälla för Avtalet såsom den tillämpas mellan svenska parter. Tvister som uppstår i anledning av dessa Uppdragsvillkor skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för förenklat skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte skall vara Göteborg och språket för förfarandet skall vara svenska.
14.2 Om vid tvist storleken på framställt krav inte överstiger 3 gällande prisbasbelopp enligt Socialförsäkringsbalken (2010:110) skall tvisten, till skillnad från vad som anges i punkten 13.2 ovan, avgöras i första instans av tingsrätten i Göteborg. Part äger dessutom rätt att, för sådant krav, ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten.
14.3 Parterna förbinder sig, utan begränsningar i tiden, att inte avslöja förekomsten av eller innehållet i skiljedom i anledning av detta Avtal eller information om förhandlingar, skiljeförfarande eller medling i anledning av detsamma. Vad som föreskrivs i denna punkt gäller inte såvida annat följer av lag, annan författning, myndighets bud, börsregler eller god sed på aktiemarknaden eller annars erfordras för doms verkställighet.